top of page

Všeobecné obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky – LEPSIKONEC.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), registrované pod jménem Jan Lepšík, Leitnerova 692/16, 602 00, Brno - Staré Brno, Česká republika, identifikační číslo: 71811346 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lepsikonec.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní stránky").

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.1 objednávané službě,

2.2.2 způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4 Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací se zálohovou fakturou), které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7 Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech, nebo na základě zdravotního stavu kupujícího, který by mohl být překážkou pro poskytování předmětu plnění ze strany prodávajícího.

2.8 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.9 Prodávající není plátce DPH.

2.10 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen. Výjimkou je případ odstoupení kupujícího od smlouvy, ve kterém prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.11 Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména chyby v identifikaci emailové schránky, nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.
2.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu služeb dle kupní smlouvy je kupující, na základě zaslané proforma faktury, povinen uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2902627215/2010, vedený u FIO banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.10. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.3 Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. PODMÍNKY DRAMATERAPIE A KOUČOVÁNÍ

4.1 Sezení budou během období probíhat osobně.

4.2 Čas dramaterapie – oznámení o změně času lekce musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu. Pokud klient neoznámí, že si přeje lekci zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že lekce řádně proběhla a kouč má nárok na odměnu v plné výši. Pokud klient zruší více než polovinu plánovaných lekcí během období, je kouč oprávněn koučovací dohodu vypovědět za podmínek uvedených níže k bodu „4.13. Ukončení dohody“.

4.3 Délka lekce – délka jednoho sezení je cca 180 minut. Na lekci je klient povinen být včas. Pokud klient nebude na lekci včas, nebo se nedostaví vůbec, má se za to, že lekce proběhla a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.

4.4 Délka dramaterapeutického období – délka terapeutického a koučovací období je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série plánovaného počtu lekcí. Délka terapeutického a koučovacího období je omezena počtem objednaných lekcí. Předpokládá se uskutečnění jedna lekce týdně.

4.5 Závazek kouče – kouč se zavazuje uskutečnit dramaterapeutické lekce v dohodnutém místě a čase. Během období bude kouč poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako kouč naplňovat smysl této dohody. Pokud kouč nebude schopen během období plnit své závazky dle této dohody, je povinen zajistit koučovací služby v dohodnuté kvalitě a rozsahu třetí osobou – koučem.

4.6 Příprava lekce – klient je povinen provést všechny akce a úkoly, na kterých se spolu na terapeutických a koučovacích sezeních s terapeutem a koučem dohodne. Pokud klient nebude schopen, nebo nebude moci tyto akce či úkoly splnit, je povinen o tom terapeuta a kouče neprodleně uvědomit. Pokud klient bezdůvodně odmítne provádět tyto akce či úkoly, je terapeut a kouč oprávněn tuto dohodu ukončit výpovědí za podmínek uvedených níže v bodě „4.14. Ukončení dohody“.

4.7 Koučovací a dramaterapeutické metody – Koučovací a dramaterapeutické lekce mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení a, bude-li to nutné, je klient povinen podniknout kroky k včasnému přesunutí sezení, pokud se necítí dostatečně dobře na pokračování dle podmínek v bodě „4.2. Čas dramaterapie“.

4.8 Odpovědnost – Kouč v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího a dramaterapeutického sezení. Klient bere na vědomí, že koučování a dramaterapie může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování a dramaterapii podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučovi vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním a terapií, je kupující povinen uhradit koučovi veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

4.9 Záruky – Kouč neposkytuje žádné záruky, že koučovací a dramaterapeutické metody sezení budou fungovat v rámci tohoto sezení. Výsledky sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč a terapeut v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích a terapeutických služeb neodpovídá.

4.10 Práva duševního vlastnictví – Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály"). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient koučovi a terapeutovi za škodu, která mu tím vznikne v plném rozsahu.

4.11 Důvěrný materiál – V rámci tohoto koučování a dramaterapie klient poskytne koučovi dramaterapie osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Kouč je povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

4.12 Kouč je nezávislý dodavatel – Činnosti podle této dohody poskytuje kouč samostatně, osobně, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně, a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Ukončení dohody – kouč je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, v případě, že:

5.2 Klient nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody a nenapraví takové porušení do 5ti pracovních dní ode dne, kdy kouč klientovi oznámí, že je potřebné provést nápravu některého nedostatku,

5.3 Klient nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava,

5.4 Platba za koučování a dramaterapii nebude před zahájením první lekce připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak

5.5 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na zboží mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

5.6. Kupující podle § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

5.7. Kupující odesláním objednávky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zkrácením termínu pro odstoupení od smlouvy na 24 hodin v případě, kdy je smlouva uzavřena méně, než 21 dnů před začátkem kurzu. Souhlasí také s tím, že plnění smlouvy začíná 20 dnů před začátkem kurzu a na odstoupení od smlouvy se vztahuje článek 6. těchto obchodních podmínek.

5.8 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.9. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5.10 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6. ODSTUPNÉ

6.1 Není-li důvodem odstoupení kupujícího od smlouvy porušení povinností prodávajícího stanovené smlouvou nebo odstoupí-li prodávající od smlouvy před zahájením kurzu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, zejména bodu III. a V. obchodních podmínek, je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši:

- do 20. dne před zahájením první lekce – 10% z konečné ceny kurzu
- do 12. dne před zahájením první lekce – 50% z konečné ceny kurzu
- do 8. dne před zahájením první lekce   – 75% z konečné ceny kurzu
- do 5. dne před zahájením první lekce   – 90% z konečné ceny kurzu
- do 3. dne před zahájením první lekce a dále v případech, kdy kupující nenastoupí na kurz bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 3., zruší kurz v den zahájení, nedostaví se na zahájení kurzu, či nevyčerpá-li službu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 3. - 100 % z konečné ceny lekcí.

6.2 V případě odstoupení od smlouvy před začátkem kurzu zašle prodávající zaplacenou cenu poníženou o eventuální odstupné na základě dobropisu se splatností 1 měsíc

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba, kterou poskytuje:

8.1.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby,

8.1.2 se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

8.1.3 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e-mailové adrese. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále též „nařízení GDPR“).

9.2 Všechny informace týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu – Zpracování osobních údajů (odkaz)

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3 Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího platí vždy obchodní podmínky účinné v okamžiku odeslání objednávky.

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6 Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Leitnerova 692/16, 602 00, Brno – Staré Brno, adresa elektronické pošty: jan@lepsikonec.cz, telefon: 734 331 352.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2023.

bottom of page